Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Zuiderpad naast nr. 13

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Zuiderpad naast nr. 13’ ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 15 december 2014 tot en met 26 januari 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is een kwaliteitsverbetering van het perceel Zuiderpad 13 waarbij het vervallen deel van de schuur aan de voorkant van het perceel wordt gesloopt en in de plaats daarvan een woning mogelijk wordt gemaakt. Met het plan wordt aangesloten bij de stedenbouwkundige opzet ter plaatse.

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.