Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan De Keyser Rijperweg 112

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘De Keyser Rijperweg 112” ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 26 januari tot en met 9 maart 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wens om op de achterzijde van het perceel Rijperweg 112 de bouw van twee woningen mogelijk te maken.

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.