Jaarstukken 2015 en Kadernota 2017-2020 naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders van Beemster heeft de jaarstukken 2015 en de Kadernota 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad.

Met de jaarstukken 2015, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De programmarekening 2015 sluit met een voordelig resultaat na bestemming van € 2.443.217. Dit resultaat is een verbetering ten opzichte van het resultaat dat in de tweede tussenrapportage van 2015 als prognose stond opgenomen.

Het college constateert dat de overgang van taken van het Rijk, zoals Wmo en Jeugdzorg, naar gemeenten voor de bewoners die hierop een beroep doen vrijwel geruisloos is verlopen. Mensen zijn niet tussen wal en schip gevallen en financieel is ruim binnen de beschikbare middelen gebleven. Dat neemt niet weg dat het college door hoge kortingen vanuit het Rijk zorgen heeft over de betaalbaarheid in komende jaren. Het college doet de raad daarom onder meer een voorstel om een tijdelijke bestemmingsreserve in de programmarekening op te nemen van € 381.475.

Kadernota

Daarnaast heeft het college de kadernota over de jaren 2017 tot 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen en actuele risico’s voor de komende vier jaar. Ook doet het college voorstellen aan de gemeenteraad voor nieuw beleid en op welke wijze dit verwerkt kan worden in de begroting. Daarmee is de kadernota het document waarmee de gemeenteraad kaderstellende uitspraken doet voor de begroting. Op basis van die kaderstelling wordt de begroting nader uitgewerkt.

Behandeling van de jaarstukken 2015 en de kadernota 2017-2020 vindt plaats op 9 juni 2016 in de raadsvergadering.