Jaarrekening en Kadernota aangeboden aan gemeenteraad Beemster

Op woensdag 6 mei heeft het college van Beemster de jaarrekening 2019 en de Kadernota 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat 2019 voordeliger is afgesloten dan voorspeld in de tweede tussenrapportage, namelijk met een positief resultaat van € 979.592 in plaats van de verwachte € 12.785. De Kadernota laat een minder positief perspectief zien: het begrotingssaldo neemt tot en met 2024 meer af dan was aangegeven in de programmabegroting van 2020. Desalniettemin is het verwachte saldo van de algemene reserve in 2024 vrijwel gelijk aan het saldo in 2020.
 
Terugblik
De jaarrekening geeft een financiële terugblik van 2019; een van de belangrijkste jaren in de historie van de gemeente Beemster. In dit jaar is na het besluit om te fuseren met gemeente Purmerend, het herindelingsontwerp vastgesteld door middel van een intensief participatietraject met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De ontwikkelingen in Beemster hebben ook niet stilgestaan. Zo is er afgelopen jaar flink gebouwd in De Keyser in Middenbeemster en De Nieuwe Tuinderij Oost in Zuidoostbeemster. Ook zijn er via participatieprojecten dorpsontwikkelingsvisies opgesteld voor zowel Midden- als Zuidoostbeemster. Daarnaast is er in 2019 veel aandacht besteed aan het uitvoeren van het jeugdbeleid.
 
Het jaar 2019 is afgesloten met een voordelig saldo van € 979.592. Dit is een verbetering ten opzichte van het voorspelde resultaat in de tweede tussenrapportage 2019; hierin werd een voordelig saldo van € 12.785 genoemd. Dit verschil van €966.807 bestaat uit verschillende onderwerpen, waaronder niet-uitgevoerde voornemens die in 2020 alsnog uitgevoerd worden.
 
Kijken naar de toekomst
Met de Kadernota wordt vooruit gekeken: een moeilijke opgave in deze vreemde, onzekere tijd. Het is op dit moment  nog onzeker wat daadwerkelijk de financiële consequenties zijn van de getroffen maatregelen, dit zal pas in de volgende begroting terug te vinden zijn. De conclusie is dat het begrotingssaldo tot en met 2024 meer af neemt dan voorspeld in de programmabegroting van 2020. Het meerjarenbeleid voor de gemeente is en blijft echter positief en structureel sluitend.