Jaarrekening 2016

Met een jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

Het jaar 2016 is afgesloten met een nadelig saldo van € 773.685. Dit resultaat is een verslechtering ten opzichte van het resultaat dat in de tweede tussenrapportage 2016 geprognosticeerd was. Het verschil van € 616.966 bestaat uit zowel incidentele als structurele kosten. De algemene reserve komt hierdoor uit op € 3.193.050,-. Dit is ruim boven de vastgestelde ondergrens van € 1.500.000,- en is daarmee op orde. De begroting en kadernota laten echter een ander beeld zien: het structureel sluitend maken en houden is een uitdaging. Daarom wordt ook de jaarrekening 2016 op 6 juni besproken met de gemeenteraad.

Jaarstukken