Inspraak Beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 12a, lid 2 juncto artikel 12, lid 4 van de Woningwet bekend dat het ‘Beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1’ is opgesteld.

De Keyser betreft de nieuwe woningbouwontwikkeling aan de zuidoostzijde van het dorp Middenbeemster. Fase 1 beslaat het gebied rondom de bestaande bebouwing in dit zuidoostelijk kwadrant.
Het beeldkwaliteitplan omschrijft in woord en beeld de principes van De Beemster die van invloed zijn op de hoofdstructuur van plan De Keyser. Vervolgens wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht en wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete toetsingscriteria voor het woningbouwontwerp voor fase 1.

Het (ontwerp)beeldkwaliteitplan ligt op grond van de Inspraakverordening Beemster met ingang van 10 oktober tot en met 31 oktober 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. U kunt het plan ook hier bekijken.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden mondeling of schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De schriftelijke inspraakreactie wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van ‘inspraakreactie beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1’. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het maken van een afspraak voor een mondelinge inspraakreactie of voor nadere informatie contact opnemen met dhr. J.D. Haagsma van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

Het beeldkwaliteitsplan zal na vaststelling door de gemeenteraad onderdeel gaan uitmaken van de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsnota (welstandsnota).