Collegeprogramma Beemster 2014-2018

Met Hoofd en Hart voor Beemster - Het college van burgemeester en wethouders van Beemster heeft het collegeprogramma Beemster 2014-2018 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.

Beemster is een bruisende en trotse gemeente die bouwt aan de toekomst en anticipeert op nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De bestuursperiode 2014-2018 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt voor de jeugdzorg, voor de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen (die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen) en voor mensen met een (arbeids)beperking. Dit vraagt om verstandige keuzes, waarbij inwoners voorop staan. Daarom gaat het college in navolging van de coalitie onder het motto ‘Met hoofd en hart voor Beemster’ de komende vier jaar aan de slag.

Beemster is al vijftien jaar trotse drager van het predicaat UNESCO werelderfgoed en het college wil de schoonheid van de droogmakerij graag uitdragen en tonen tot ver buiten De Beemster. Het college wil de aantrekkingskracht van de Beemster op toeristen vergroten. Daartoe wil ze haar visie op werelderfgoed en toerisme, recreatie en economie vastleggen en die in samenwerking met betrokken organisaties en ondernemers verder uitwerken.

De komende periode worden de woningbouwplannen in Zuidoostbeemster en Middenbeemster verder tot uitvoering gebracht met een totaal van circa 100 woningen per jaar. De belangstelling voor nieuwbouw koopwoningen of kavels is onverminderd groot. Door de woningbouwprogramma’s flexibel te hanteren, is het mogelijk goede aansluiting te zoeken bij de vraag van geïnteresseerden.

Op het gebied van duurzaamheid wil het college onder meer aandacht besteden aan de wijze waarop het gemeentelijk energiegebruik kan verminderen en verduurzamen. Er worden initiatieven genomen om ook inwoners en bedrijven te stimuleren tot verduurzaming van hun energiegebruik. Zo wordt er een Energiemarkt georganiseerd.

Van inwoners zal de komende vier jaar ook worden gevraagd te participeren. Niet alleen om gezamenlijk het inrichten en beheren van de openbare ruimte verder vorm te geven. Ook wordt een internetpanel samengesteld waarvoor een representatieve groep Beemster inwoners uitgenodigd zal worden. Het college wil aan deze groep uiteenlopende onderwerpen voorleggen en meningen peilen. De uitkomsten hiervan kunnen onder meer helpen bij meningsvorming en beleidsvorming, zowel binnen het college als bij raadsbrede discussies.

Alle doelstellingen en plannen voor de komende vier jaar, verwoord in het collegeprogramma Beemster 2014-2018, zijn terug te vinden op de website.