College bouwt aan fundament, maar geeft winstwaarschuwing

Kadernota 2018-2021 opmaat naar laatste begroting van huidig college

De kadernota 2018-2021 is de laatste van deze bestuursperiode. In deze periode heeft het college de acties uit het collegeprogramma nagenoeg uitgevoerd. Er zijn veel resultaten voor de gemeente gehaald. Onvermijdelijke toekomstige  ontwikkelingen en te nemen  maatregelen voor het inlopen van achterstanden en onrechtmatigheden zorgen er wel voor dat de jaren 2018 en 2019 financieel niet sluitend zijn. Met als gevolg dat er geen ruimte is voor intensivering van bestaand beleid, terwijl dat op sommige onderwerpen wel noodzakelijk is. Daarmee verwacht het college dat het blijven halen van de benodigde  resultaten onder druk komt te staan.

De kadernota beschrijft de financiële positie van de gemeente en de uitgangspunten die van invloed zijn op de meerjarenbegroting. Het college kwalificeert de financiële situatie als niet sterk en zorgelijk en geeft een winstwaarschuwing af voor de toekomst.

Een groot deel van het collegeprogramma is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een beeldkwaliteitsplan groen,  het uitvoeren van het vastgoed en accommodatiebeleid en de realisatie van woningbouw in De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. Door het ongunstige meerjarenperspectief is er echter geen ruimte voor nieuw beleid, of voor intensivering van bestaand beleid. Ook bij het uitvoeren van bestaand beleid beginnen er problemen te ontstaan.
 
Zo voorziet het college op termijn een toename in de kosten van onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Daarnaast is de verwachting dat de kosten en baten binnen het maatschappelijk domein meer in evenwicht zullen komen. Het overschot dat nu het tekort aan budget jeugdzorg dempt, zal vermoedelijk afnemen en wellicht zelfs voor een structurele overschrijding zorgen. Tenslotte zal ook de inzet van ambtelijke ondersteuning naar verwachting niet minder worden en vragen maatschappelijke ontwikkelingen om vernieuwend  bestuur en verbinding met de samenleving.
 
Het college is met de gemeenteraad in gesprek over het perspectief van de kadernota en de keuzes die door de raad  gemaakt moeten worden.