Coalitieakkoord 2018-2020

Samen werken aan een sterk en gezond Beemster

Klik op het plaatje hieronder voor de opgemaakte pdf

Pdf van oOpgemaakt Coalitieprogramma Beemster 2018 2020

Coalitieprogramma Beemster 2018-2020 VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA

Voorwoord

De Beemster is een prachtpolder met een modern agrarisch karakter en mooie voorzieningen in de kernen. Een levendige gemeenschap van inwoners en ondernemers.

Tegelijk heeft de gemeente Beemster in toenemende mate moeite om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen; te vaak hebben we met kunst en vliegwerk de begroting weer sluitend gemaakt. Er kwamen meer en meer belangrijke en complexe taken op het bordje van de gemeente zoals jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. En de komende tijd volgen nog meer taken van het Rijk zoals de omgevingswet en de transitie naar een aardgasloze maatschappij naar de gemeenten.  

Dit vraagt om een andere koers.

De komende jaren werken VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA samen aan het professioneel en daadkrachtig bestuur dat Beemster verdient. Een bestuur dat in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor de complexe taken die een gemeente moet uitvoeren. De coalitie wil daar op een moderne en transparante wijze vorm aan geven en levert daar 3 wethouders voor uit de gelederen van de VVD, PvdA/GroenLinks en het CDA respectievelijk de heer Butter, de heer Dings en mevrouw Zeeman.

  • Samen sterker: Voor kleine gemeenten zijn de wettelijke opgaven te groot en de financiële middelen te beperkt om verantwoord te besturen en de dienstverlening aan inwoners uit te voeren. Ook gemeente Beemster kan met nog geen 10.000 inwoners de huidige - en nieuwe uitdagingen structureel niet alleen aan. We zijn te klein om daadkrachtig in de regio ons geluid te laten horen. Dat betekent dat wij volledig achter het in januari 2018 genomen besluit staan om te fuseren met Purmerend. En dat betekent ook dat we staan voor de Beemster waarden en met onze inwoners een weg zullen vinden om die in de fusiegemeente te borgen. We versterken het dagelijks bestuur van 2,0 fte naar 2,4 fte om de taken goed op te kunnen pakken. Deze uitbreiding wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.
  • De basis op orde: We hebben nog steeds te weinig inzicht in en sturing op de inkomsten en uitgaven van de gemeente in het sociaal domein. Daarom gaan we onverminderd door met het verbeteren van die administratie. Onze ambitie is de komende jaren de begroting structureel en reëel in balans te krijgen. Dat betekent dat op alle beleidsterreinen structurele verbeteringen nodig zijn om raad en college de mogelijkheid te geven adequaat te sturen op de uitgaven en beleid te voeren.
  • Beemster in beheer: Binnen de grenzen van een beperkt budget wil deze coalitie meer aandacht voor beheer, werelderfgoed, ecologie en duurzaamheid.

Maar de coalitie kan het niet alleen. Bij de invulling van en uitvoering van beleid binnen een buurt zal de gemeente zich meer op de achtergrond begeven en een meer faciliterende rol spelen waardoor de regie terugkomt waar die hoort: bij de inwoners. Bijvoorbeeld bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte.  

Middenbeemster, 6 juli 2018
Namens de fractievoorzitters:

Monique van Boven VVD
Henk Vinke PvdA/GroenLinks
Gerard Groot D66
Arie Commandeur CDA

 

Coalitieprogramma Beemster 2018-2020 VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA

Onze speerpunten zijn:

Beemster fuseert

Al jaren krijgen gemeenten meer en meer taken om uit te voeren. En dat zal de komende jaren nog doorgaan. Om de taken goed te kunnen uitvoeren, werkt de gemeente Beemster al vanaf 2014 ambtelijk samen met buurgemeente Purmerend. Met als doel een robuuste organisatie waarmee de huidige en ook nieuwe taken goed worden uitgevoerd. Toch constateren we nu vier jaar verder, dat de ambtelijke samenwerking niet optimaal functioneert en niet de oplossing biedt voor de vraagstukken van Beemster.  

De noodzaak tot samenwerken met Purmerend is een gevolg van het feit dat Beemster als gemeente te klein is om zelfstandig complexe gemeentelijke taken zelf goed op te pakken; te klein met alle gevolgen van dien namelijk een broze financiële positie en tekort schietende bestuurskracht. Het moet beter in het belang van onze inwoners en de Beemster als totaal.

Daarom moet Beemster niet alleen ambtelijk opschalen. Deze coalitie van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA staat volledig achter het op 9 januari 2018 genomen besluit om ook bestuurlijk te fuseren met Purmerend.

Wij vinden het van groot belang om alle Beemsterlingen hier goed bij te betrekken. Identiteit is daarbij heel belangrijk. De waarden van de Beemster en de afzonderlijke kernen moeten een geborgde plek krijgen in het grotere geheel. Voorzieningen blijven zo goed mogelijk in stand of verbeteren door schaalvoordelen van de fusie. De coalitie gaat de inwoners betrekken en niet slechts “horen”. Deze coalitie gaat met uitgestoken hand naar onze fusiepartner Purmerend om in goed onderling overleg de fusie van Beemster met Purmerend te organiseren en tot een succes te maken.  

Hét speerpunt voor de komende periode.

De financiën op orde

De coalitie bevestigt dat de meerjarenbegroting moet sluiten. Dat betekent ook dat er nu geen extra geld is voor nieuw beleid. Nieuw beleid kan alleen als er nieuwe inkomsten tegenover staan bijvoorbeeld externe financiering of door te bezuinigen op bestaand beleid. Reserves en voorzieningen zullen wij beheren met het oog op de bestuurlijke fusie. We streven ernaar om de gemeentelijke belastingen en heffingen slechts met de inflatiecorrectie te verhogen. Als de meerjarenbegroting niet sluitend is, wordt er zowel naar beleid en uitvoering als naar de inkomsten gekeken.

Goed financieel beleid vraagt om een goede administratie. Ook voor de WOZ- en BAG-administratie die eind 2019 op orde moeten zijn. Met de administratie op orde wordt op een rechtvaardige wijze lokale belasting geheven. Dit geeft het college en de raad de mogelijkheid om strak te sturen. Daarmee zorgen we ervoor dat de meerjarenbegroting beheersbaar en langjarig sluitend wordt. Het Hoogheemraadschap HHNK is van plan eigendom, beheer en onderhoud van haar wegen en bermbeplanting aan alle gemeenten over te dragen. Aan die overdracht zitten grote financiële risico’s. Daarom wordt de overdracht goed voorbereid samen met de regio gemeenten.

Woningbouw voor iedereen

Starters, medioren, senioren en terugkerende Beemsterlingen moeten een reële kans hebben om in Beemster te kunnen wonen. De coalitie zal daarom de opbrengst van de grondexploitatie inzetten voor nieuwbouw van sociale huur- en goedkope koopwoningen en algemene voorzieningen.

De coalitie vindt integrale ontwikkeling van visies voor de vier kernen en het buitengebied van groot belang voor de verbetering van wonen, werken, verkeer, voorzieningen en de sociale infrastructuur. Dit draagt bij aan het invullen van de woningbehoefte en de verbetering van de leefbaarheid. De ontwikkelvisies zijn de basis voor het later op te stellen omgevingsplan. Deze coalitie vindt het inzicht in de ontwikkelkansen van de kernen essentieel om te komen tot een betere Beemster voor elke Beemsterling. Wij maken deze visies samen mét inwoners en andere belanghebbenden.

Veilig verkeer voorop

Verkeersveiligheid is van groot belang, vooral rond bijzondere locaties en scholen. Er is een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) maar het benodigde geld voor de uitvoering is beperkt beschikbaar. Daarom zal snel gestart worden met een prioritering in het GVVP waarbij  verkeersveiligheid voorop staat. We zoeken naar nieuwe geldstromen om de hoognodige inrichtingsmaatregelen uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd loopt in onze omgeving de Corridorstudie en het dossier “afslag 5 van rijksweg A7” die direct invloed hebben op het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de gemeente. Onze actieve bestuurlijke inzet blijft gericht op een Beemster dat bereikbaar én verkeersveilig blijft.

Het sociaal domein onder controle

Op het gebied van het sociaal domein zijn grip op en begrip van processen nodig. De coalitie streeft ernaar dat de uitvoering van jeugdzorg, Participatiewet en WMO past binnen het reëel begrote budget.
Het sociaal domein is de grootste post in de begroting en die moet onder controle zijn. De coalitie onderstreept dat de gemeenteraad haar kaders moet kunnen controleren en wil daarom dat het college vanaf heden rapporteert binnen de Planning & Control cyclus. Onverwachte verschillen in uitgaven en het gebrek aan sturingsmogelijkheden op die uitgaven, worden op die manier voorkomen. De klanttevredenheid dient op het huidige hoge niveau te blijven.

Het buitengebied is een kernwaarde van Beemster

Het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 is de ruimtelijke invulling van het buitengebied in Beemster. Maar het plan bevat onvolkomenheden. Daarom staat de actualisatie van dit Bestemmingsplan Buitengebied al ingepland. Wij staan daarbij open voor externe adviezen en inbreng van belangenverenigingen en partners. We kijken naar nieuwe ontwikkelingen zoals de plattelandswoning, de verduurzaming en vrijkomende agrarische bebouwing. Ons agrarisch productiegebied met al zijn facetten is een kernwaarde van Beemster. Onze ambitie is die te versterken en de leefbaarheid in het buitengebied op peil te houden. Daarvoor is een visie nodig die haar juridische grondslag in het Bestemmingsplan Buitengebied krijgt. Dat plan verschaft tevens een stevig kader voor de fusiegesprekken met Purmerend en inbreng voor het later op te stellen omgevingsplan.

Subsidies en de bezuinigingen 2018

Gezien de moeilijke financiële situatie van Beemster zijn bezuinigingen nodig. In 2017 is daarom al een bezuiniging op de sport- en cultuursector in de begroting 2018 opgenomen. Uitgangspunt van deze coalitie is dat partijen die (op welke manier dan ook) financieel afhankelijk zijn van onze gemeente bij het uitvoeren van niet-wettelijke taken, in aanmerking kunnen komen voor een aanpassing naar boven of beneden van die gemeentelijke bijdrage. Wij gaan de huidige subsidieverlening opnieuw beoordelen met als criterium: wat willen en kunnen wij met subsidies bereiken. Een korte inventarisatie van het subsidiebeleid van Purmerend kan daarbij behulpzaam zijn. Reeds opgelegde bezuinigingen blijven gehandhaafd.

Participatie is besturen mét onze inwoners

In Beemster ging de besluitvorming meestal van boven naar beneden. Een manier van besturen die niet meer van deze tijd is. Inwoners willen eerder bij besluitvorming over hun leefomgeving worden betrokken. Deze coalitie wil met een mix van moderne en traditionele manieren inwoners meer  betrekken bij wat er moet gebeuren. Echter, meer rechten gaan hand in hand met meer verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat de inwoners van Beemster niet langer worden buitengesloten bij beslissingen over hun omgeving maar ook dat zij zichzelf niet langer afzijdig kunnen houden ten opzichte van de leefbaarheid van hun buurt, hun medemens en hun polder. Wanneer mensen direct betrokken zijn bij de invulling én instandhouding van hun buurt wordt de buurt meer ‘eigen’. Ook heeft dit een positief effect op de saamhorigheid in de buurt, de zorg om en voor elkaar en wordt de leefbaarheid vergroot. Bij de invulling van en uitvoering van beleid binnen een buurt zal de gemeente zich meer op de achtergrond begeven en een meer faciliterende rol pakken waardoor de regie terugkomt waar die hoort: bij de inwoners.

Duurzaamheid een grote uitdaging de komende 30 jaar

Alle gemeenten in Nederland hebben zich verbonden aan het klimaatakkoord van Parijs. En de afbouw van de gaswinning in Groningen betekent ook afbouw van het aardgasgebruik in Beemster. De gemeente heeft daarbij een regiefunctie. Deze coalitie stelt vóór 2021 samen met de inwoners van Beemster een warmtetransitieplan op. Daarin staat aangegeven hoe alle huizen en gebouwen op welke termijn aardgasvrij moeten zijn. Ook nemen we daarin op, op welke manier lokale en regionale duurzame bronnen worden ontwikkeld en ingezet. Eigen energieopwekking moet ook voor inwoners met een kleine portemonnee bereikbaar zijn.

Daarnaast maken we werk van het versterken van de bescherming tegen klimaatverandering (klimaatadaptatie). Ook Beemster moet zich daarop voorbereiden. Het doel is dat in 2050 de Beemster klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De coalitie sluit aan bij de ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om de aanpak van klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren.

De coalitie wil verder de omschakeling naar circulaire economie en landbouw stimuleren. Daarom is adaptief beleid nodig voor (nieuwe) vormen van bedrijvigheid. Alle nieuwbouw moet voldoen aan de actuele duurzaamheidsnormen. Verder hebben we aandacht voor het vraagstuk van ‘afvalstof naar grondstof’, gevolgd door ‘van grondstof naar markt’ en de daarbij passende meest efficiënte vorm van afvalscheiding. Circulaire economie is uitgangspunt bij het gemeentelijk beheer en inrichting (o.a. slimme energiebesparende straatverlichting en goed onderhoud van het openbare groen). De biodiversiteit wordt bevorderd en de openbare ruimte wordt ecologisch beheerd. Ook zwerfafval behoeft een betere aanpak; het heeft een negatieve invloed op het milieu en leidt tot aantasting van het plaatselijke ecosysteem en is daarmee nadelig voor mens en dier. Gelukkig zijn veel bewoners zich hiervan bewust, maken er werk van en stimuleren medebewoners tot actie.

Dit zijn ambitieuze plannen. Voor de energietransitie krijgen we geld van het Rijk, maar de gemeente zal ook zelf geld moeten inzetten. Hiervoor gaan we op zoek naar middelen. De huidige duurzaamheidsagenda laten wij aansluiten op de energietransitie. Bij de ontwikkeling van deze plannen werken we ook nauw samen met Purmerend.

Actief in Metropool Regio Amsterdam (MRA) met de regio

Wij willen voortzetting van onze (pro)actieve rol in de regio en staan voor samenwerking met de regiogemeenten. Immers, veel beleid houdt niet op bij de ringvaart. Samen met de regiogemeenten hebben we een steviger inbreng dan alleen.

Het Werelderfgoed is een predicaat om trots op te zijn

De coalitie koestert de Werelderfgoederen in Beemster. Wij steunen de ambitie om dat predicaat te benutten en de bekendheid van ons gebied te vergroten. Dat biedt kansen voor toerisme en lokale economie. Wij verwachten een actieve opstelling en inbreng van onze toeristische ondernemers. Het predicaat Werelderfgoed stelt specifieke eisen aan de ontwikkeling van het buitengebied. Bij de eerdergenoemde actualisering van het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 komt dat aan de orde. Onze ambitie is een balans te vinden tussen de relatief strikte regels van het Werelderfgoedpredicaat en de ontwikkelvragen van inwoners en ondernemers.

Veiligheid

De gemeente zal haar rol in het  integrale veiligheidsbeleid (criminaliteit, openbare orde en veiligheid) minimaal op het huidige niveau blijven invullen. We zijn alert op alle vormen van criminaliteit, waaronder ondermijning en georganiseerde misdaad, en geven steun en ruimte aan onze lokale handhavers en landelijke beschermers waar nodig en mogelijk. Er zal worden onderzocht of vormen van maatschappelijke betrokkenheid kunnen worden ingezet in de veiligheidsketen zoals WhatsApp preventie groepen en Ogen en Oren in de buurt.

Wij willen zowel inwoners als ondernemers een stem geven bij het bepalen van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid van de gemeente. Veiligheid is immers iets van ons allemaal.

De openbare ruimte als belangrijke succesfactor voor een prettige leefomgeving wordt zoveel mogelijk beheerd volgens de principes van schoon, heel en veilig.

Goede dienstverlening blijft

De kwaliteit van de dienstverlening aan het loket moet op een hoog niveau zijn om de inwoners goed te bedienen. In de visie van de coalitie worden zaken die verder strekken dan de komende jaren, samen met de gemeente Purmerend opgestart.