Bloeiende Perelaar mogelijk locatie tijdelijke dependance basisschool en kinderopvang

Het college neemt het terrein van de Bloeiende Perelaar mee in het onderzoek naar een geschikte locatie voor een dependance voor zowel de kinderopvang als de basisschool. Deze keuze maken zij op basis van de eerste resultaten van een verkeersonderzoek.

De huidige basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte kinderopvang hebben onvoldoende ruimte om de groeiende vraag aan te kunnen. Daarom is er voor een periode van, naar verwachting, 8 jaar een tijdelijke dependance nodig. De gemeenteraad heeft het college gevraagd  onderzoek te doen naar de verkeerssituatie voor twee mogelijke locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost.
 
Uit de eerste resultaten blijkt dat beide locaties grote verkeerskundige uitdagingen kennen. Daarom voegt het college de locatie van de huidige school als derde mogelijke locatie toe aan het locatieonderzoek. De definitieve resultaten van het verkeersonderzoek worden naar verwachting 23 juni aan de commissie en raad voorgelegd. De resultaten zijn vanaf dat moment ook te vinden op de webpagina www.beemster.net/bloeiendeperelaar.
 
Resultaten verkeersonderzoek beide locaties
Uit de eerste resultaten van het verkeersonderzoek komt naar voren dat de Purmerenderweg erg druk is, vooral tijdens de spits. Dit blijkt uit een meting die bij de kruising Purmerenderweg, De Drie Merenweg en het Middenpad is gedaan. Als de Nieuwe Tuinderij Oost straks gereed is ziet het ernaar uit dat het op dit gedeelte van de Purmerenderweg nog drukker wordt, met zo’n 7.000 motorvoertuigen per dag. Deze hoge verkeersintensiteit zorgt ervoor dat de Purmerenderweg niet geschikt is voor (jonge) kinderen om zelfstandig over te steken. Uit de meting komt ook naar voren dat er voor een 30 km/u weg te hard wordt gereden: namelijk gemiddeld 50 km/u.

Om veilig over te kunnen steken is het nodig om maatregelen op de Purmerenderweg te nemen die de verkeersveiligheid van de oversteek verbeteren. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Maar de eerste bevindingen laten zien dat al deze oplossingen complex zijn om te realiseren.
 
Het onderzoek geeft ook aan dat het bouwverkeer tijdens de haal- en brengtijden van de school en de gymlessen stilgelegd zou moeten worden voor de verkeersveiligheid. Bij de locaties moet ook voldoende parkeerruimte aanwezig zijn. De parkeerruimte bij de meest zuidelijke locatie levert een uitdaging op, omdat hier in de directe omgeving niet direct voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.
 
Bloeiende Perelaar meegenomen in onderzoek
Het is duidelijk dat geen van beide locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost een ideale locatie is voor de tijdelijke dependance. De eventuele enige andere mogelijkheid is de huidige locatie van De Bloeiende Perelaar. Om een goede afweging te kunnen maken wordt deze locatie in het huidige onderzoek meegenomen.

Een uitbreiding op de huidige locatie zorgt voor een toename van zowel autoverkeer, fietsverkeer als voetgangers, met mogelijk parkeerproblemen tot gevolg. Daardoor kan de verkeersveiligheid in het geding komen. Dit wordt meegenomen in het verkeersonderzoek. Daarnaast voert de gemeente, net als bij de andere twee locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost, gesprekken met de belanghebbenden (omwonenden, schoolbesturen en de VVE).

Besluit
De voor- en nadelen van de drie locaties (de twee locaties in De Nieuwe Tuinderij Oost en de huidige locatie van De Bloeiende Perelaar) worden naar verwachting  23 juni aan de commissie en raad voorgelegd. Op dat moment is het verkeersonderzoek gereed, met onderzoek naar alle drie de locaties. Het college spreekt dan een voorkeur uit voor de locatie en de raad beslist welke locatie, met welke (verkeers-)maatregelen, het beste past. Het onderzoek staat dan ook als bijlage van de stukken op de website gemeentebestuur.beemster.net.

Heeft u vragen?

Wij hadden de uitkomsten van het verkeersonderzoek het liefst met u besproken op een bewonersavond. Helaas gaat dat door het coronavirus op dit moment niet. Heeft u vragen over deze brief? Wij geven u natuurlijk graag telefonisch, per e-mail of via videobellen een uitleg. Daarvoor hebben we donderdag 28 mei tussen 18.30 en 20.30 uur alvast gereserveerd. Bij de telefonische uitleg of het videobellen zijn wethouder Aagje Zeeman, projectleider Renate Bonsang en de communicatieadviseur aanwezig. Mail uw vraag of verzoek om te (video) bellen naar onderwijs@beemster.net, dan nemen wij contact met u op.