Bestemmingsplan Zuiderweg 55

Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling Zuiderweg 55

Burgemeester en wethouders vmaken bekend dat de gemeenteraad op 9 juni 2015 heeft besloten om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor het bestemmingsplan Zuiderweg 55 en de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning Zuiderweg 55.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van de betreffende woning gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Ontwerpbestemmingsplan Zuiderweg 55

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Zuiderweg 55 ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan beoogt het oprichten van een woning ter vervanging van een woning op een andere locatie op het perceel Zuiderweg 55 in Zuidoostbeemster mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit met ingang van 13 juli tot en met 24 augustus 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van de sector inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.

Ontwerpomgevingsvergunning woning Zuiderweg 55

Burgemeester en wethouders vmaken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Zuiderweg 55 in Zuidoostbeemster.

De ontwerpomgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 juli tot en met 24 augustus 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis Beemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van de sector inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.

Een kennisgeving van alle hierboven genoemde gecoördineerde besluiten wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant.