Bestemmingsplan Benonistraat gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ op 24 maart 2015 gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 7 april 2015 tot en met 18 mei 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van de kern Zuidoostbeemster, in de gemeente Beemster. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Noorderpad en aan de oostzijde door de achtertuinen van de woningen aan de Purmerenderweg. Aan de westzijde ligt het braakliggende terrein van het plangebied ‘Notarisappelstraat’, en daarachter de gerealiseerde 42 woningen van plandeel De Nieuwe Tuinderij. Ten zuiden grenst het plangebied aan grasland.

Beschrijving project

Het ontwerpbestemmingsplan voorzag in het oprichten van maximaal 45 woningen in het plangebied. Naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen en na nadere overweging heeft het college besloten het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De belangrijkste wijzigingen betreffen een verlaging van het maximaal aantal op te richten woningen van 45 naar 42 en het aanbrengen van extra waarborgen die de instandhouding van het karakter van de Beemster nog beter garanderen.

Beroep instellen

Gedurende de terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het college naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door belanghebbenden, specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Op het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.