Besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan Volkstuinen Noorderpad c.a.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ niet vast te stellen.

Zakelijke inhoud

Aanleiding voor het ontwerpbestemmingsplan was de wens om de verrommelde situatie binnen het plangebied op te heffen door het gebruik voor volkstuinen binnen een deel van het gebied te legaliseren, daarnaast een gebied met openbaar groen te realiseren en vijf woningbouwkavels te ontwikkelen. Echter gebleken is dat mede n.a.v. de zienswijzen en het algemeen belang van een goede ruimtelijke ordening er voor een dergelijk bestemmingsplan geen maatschappelijk draagvlak is en dat nut en noodzaak voor een bestemmingsplan ontbreken. De raad heeft derhalve besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen.

Ter inzage leggen

Het besluit tot niet vaststellen van bestemmingsplan ligt met ingang van 1 juli tot en met 12 augustus 2019 voor een ieder ter inzage op maandag van 16.00 – 19.00u. in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster (openingstijden) en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend (openingstijden).

Beroep instellen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan schriftelijk beroep ingesteld worden door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Geldend bestemmingsplan

Het niet vaststellen van het bestemmingsplan “Volkstuinen Noorderpad c.a” te Zuidoostbeemster heeft tot gevolg dat het voorgaande bestemmingsplan Zuidoostbeemster I blijft gelden op de locatie.