Besluit (concept) bomenlijst Beemster 2018

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht de bestaande bomenlijst te actualiseren en opnieuw vast te stellen.

Criteria bomenlijst

Op de bomenlijst worden bomen geplaatst die vitaal zijn en voldoen aan de volgende criteria:

  • beeldbepalend zijn;
  • een cultuurhistorische waarde hebben (bijvoorbeeld herdenkings- of markeringsbomen);
  • in de Beemster tot zeldzame soort of cultuurvariëteit behoren;
  • een bijzondere groeivorm hebben;
  • onderdeel uitmaken van een geheel intacte boomgroep, die een karakteristieke structuur in het landschap zichtbaar maken;
  • een herkennings- of oriëntatiepunt vormen;
  • een biotoop vormen voor schaars voorkomende dieren en/of planten;
  • deel uitmaken van een ecologische verbindingszone;
  • in een verder versteend gebied de functie van stepping stone (kunnen) vervullen voor flora en/of fauna.

Voorwaarden bomenlijst

Voor bomen in particulier bezit en op particulier terrein is een nieuwe bomenlijst  met genoemde criteria ontwikkeld. Deze geactualiseerde bomenlijst wordt in 2018 vastgesteld. Bomen (houtopstanden) op deze lijst mogen niet worden geveld. Voor het vellen van deze bomen kan de gemeente een ontheffing verlenen. Ook kan, indien gewenst, een herplantplicht worden opgelegd.

Voor een houtopstand in een boomgaard, die vanwege het in standhouden van de boomgaard moet worden geveld, geldt dit verbod niet, mits de gevelde houtopstand herplant wordt.

Zienswijze

De bomenlijst ligt met ingang van maandag 3 december 2018 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens de openingstijden kunt u de bomenlijst zowel op het gemeentehuis van de Beemster als van Purmerend.

Gedurende de zes weken van ter inzage legging heeft u de mogelijkheid om uw bezwaren tegen het opnemen dan wel niet opnemen van één of meer bomen in de bomenlijst via een zienswijze kenbaar te maken. De termijn waarbinnen u uw zienswijze kenbaar kunt maken loopt van 3 december 2018 tot en met 13 januari 2019.

U kunt uw zienswijze sturen naar:

Gemeente Beemster, Team VBA, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster

Wij zullen de ingediende zienswijze(n) beoordelen en betrekken bij de definitieve besluitvorming.