Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Middenpad’, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder en verlening omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van woningen in het plangebied ‘Middenpad’ met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

  1. de gemeenteraad heeft op 5 september 2017 het bestemmingsplan ‘Middenpad’ vastgesteld (ID-code NL.IMRO.0370.2016Middenpad-VA01).
    Het bestemmingsplan maakt het oprichten van in totaal 15 woningen in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster mogelijk;
  2. burgemeester en wethouders hebben op 5 september 2017 het besluit genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking tot de 15 woningen;
  3. burgemeester en wethouders hebben op 5 september 2017 de omgevingsvergunning met de activiteit ‘bouwen’ verleend voor het oprichten van 6 woningen in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster (Kruidenierspeerstraat 13 t/m 23 (oneven).

Het plangebied ‘Middenpad maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De Nieuwe Tuinderij’ te Zuidoostbeemster. Het plangebied ligt ten noorden van de kern Zuidoostbeemster, en kent twee deelgebieden. Het noordelijke deelgebied grenst aan de zuidzijde aan het Middenpad en aan de westzijde zijn de woningen van fase 1 t/m 4 van De Nieuwe Tuinderij opgericht. Aan de noord- en oostzijde is het plangebied ‘Appels en perenpad’ gesitueerd. Het zuidelijk deelgebied ligt tussen het Middenpad en de Van der Hoekstraat.

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2016). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Het vastgestelde bestemmingsplan, de vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten in te zien op de eigen website van de gemeente www.beemster.net. Het bestemmingsplan is eveneens in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 25 september tot en met 6 november 2017. Tegen de gecoördineerde ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van de ontwerpbesluiten naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.