Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Zuiderpad naast nr. 13’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zuiderpad naast nr. 13’ op 24 maart 2015 heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 20 april 2015 tot en met 1 juni 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is een kwaliteitsverbetering van het perceel Zuiderpad 13 waarbij het vervallen deel van de schuur aan de voorkant van het perceel wordt gesloopt en in de plaats daarvan een woning mogelijk wordt gemaakt. Met het plan wordt aangesloten bij de stedenbouwkundige opzet ter plaatse.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het college naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.