Bekendmaking gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Dirk Dekkerstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ op 10 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt van 23 februari tot en met 7 april 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Plangebied

Het plangebied betreft de voormalige locatie van de Spelemei en het naastgelegen trapveldje aan de Dirk Dekkerstraat te Zuidoostbeemster. Voor dit plangebied is binnen het bestemmingsplan ‘Zuidoostbeemster I’ een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen, waarvoor het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ is opgesteld.
Het ontwerpuitwerkingsplan voorzag in het oprichten van maximaal 22 woningen in het plangebied. Naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen en na nadere overweging heeft het college besloten het uitwerkingsplan gewijzigd vast te stellen. De belangrijkste wijzigingen betreffen een verlaging van het maximaal aantal op te richten woningen van 22 naar 14 woningen (geconcentreerd op de voormalige locatie van de Spelemei), en het bestemmen van een (daardoor vrijgekomen) groen-/speelterrein van ca. 1.200m2 (nagenoeg het voormalige trapveldje). Daarnaast zijn de bouwvlakken met het oog op de aangescherpte Bouwbesluiteisen en het creëren van een groter woongenot minimaal aangepast. Ten slotte is de toelichting van het uitwerkingsplan op onderdelen aangepast.

Beroep instellen

Gedurende de terinzagetermijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpuitwerkingsplan bij het college naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door belanghebbenden, specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het uitwerkingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Op het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het uitwerkingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het uitwerkingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.