Bekendmaking gecoördineerde besluiten bestemmingsplan en omgevingsvergunning Zuiderweg 55

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de realisatie van een woning met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: 

  1. de gemeenteraad van Beemster heeft op 20 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Zuiderweg 55’ ongewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0370.2015BPZuiderweg55-va01);
  2. burgemeester en wethouders hebben op 10 november 2015 de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen verleend voor het oprichten van een woning. 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken tezamen het realiseren van een woning ter vervanging van een woning op een andere locatie op het perceel Zuiderweg 55 te Zuidoostbeemster mogelijk. 

Op 9 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten op voornoemde besluiten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. De gecoördineerde besluiten inclusief bijlagen  doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 16 november tot en met 28 december 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepschrift

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 16 november tot en met 28 december 2015. 

Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning bij het college naar voren te brengen. 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.