Beheerste groei met behoud dorps karakter

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeursvariant voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vastgesteld. Deze nieuwe schets van het dorp laat zien in welke richting Zuidoostbeemster zich tot 2040 wil ontwikkelen. Tot en met 1 maart kunnen inwoners en belanghebbenden op de voorkeursvariant reageren. Daarna bekijkt het college van burgemeester en wethouders op welke punten er aanscherpingen nodig zijn en wordt de voorkeursvariant uitgewerkt naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie.
 
Wethouder Aagje Zeeman is blij met de richting die de Zuidoostbeemsterlingen in willen slaan: “De inwoners hebben duidelijk uitgesproken dat zij het dorpse karakter inclusief de karakteristieke cultuurhistorische waarden van Zuidoostbeemster willen behouden. Tegelijkertijd komt er ruimte beschikbaar om het dorp verder te ontwikkelen en aan wensen op het gebied van wonen, voorzieningen en groen tegemoet te komen. Zuidoostbeemster kiest voor een toekomst met ruimte voor vernieuwing.”

Vele reacties op ontwikkelvarianten

In december en januari presenteerde de gemeente drie ontwikkelvarianten waarop inwoners en belanghebbenden een reactie konden geven. “Op de ontwikkelvarianten hebben we via de website en tijdens de inloopavonden meer dan 600 reacties ontvangen,” vertelt projectleider Roy Borst. “Dat laat zien dat de toekomst van Zuidoostbeemster op grote betrokkenheid van het dorp kan rekenen.” Op 21 januari zijn de ontwikkelvarianten ook in de raadscommissie besproken. Daarnaast hebben veel inwoners via mail of in gesprekken gereageerd.
 

Een nieuwe schets

Nu alle reacties op de ontwikkelvarianten binnen zijn, heeft het college de afweging gemaakt en een voorkeursvariant samengesteld. Dit is een nieuwe schets van Zuidoostbeemster die laat zien welke onderdelen verder worden uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. De meeste mensen in Zuidoostbeemster vinden dat er in de toekomst meer woningen moeten komen, vooral voor senioren en jongeren. Maar het dorp mag niet te vol worden en het Werelderfgoed en groen moeten behouden blijven. Bouwen binnen het bestaande dorp zien veel mensen daarom niet zitten. In de voorkeursvariant is daarom onder andere in Zuidoostbeemster II ruimte gemaakt voor woningen.

Clusteren van voorzieningen

Er is ook ruimte gezocht voor voldoende voorzieningen in het hart van Zuidoostbeemster, zoals een nieuw schoolgebouw in combinatie met zorgvoorzieningen, woningen en commerciële voorzieningen zoals bijvoorbeeld een buurtsupermarkt. Hiermee zijn deze voorzieningen goed bereikbaar in een dorpskern. Ten zuiden van de huidige sportvoorzieningen komt meer ruimte voor sportfaciliteiten. Het groen vormt een buffer tussen het dorp en de A7.

Bereikbaar en veilig

Uit de gesprekken met inwoners blijkt dat velen zich zorgen maken om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het dorp. In de voorkeursvariant worden de Purmerenderweg en de Zuiderweg werkelijk ingericht als een 30-kilometerweg. De Zuiderweg wordt tevens verder ontlast door vlak na het viaduct een verbinding te maken met de parallelweg langs de A7. Als er nieuwe woningen komen in Zuidoostbeemster ll dan lijkt een extra ontsluiting nodig. Hiervoor wordt ook de mogelijkheid van een brug over de Ringvaart onderzocht. Daarbij wordt goed gekeken of deze oplossing past binnen het Werelderfgoed.

Reageren

Vanaf 14 februari staat de voorkeursvariant op de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster). Tot en met zondag 1 maart kunnen inwoners en belanghebbenden via de website hierop reageren.

Meer informatie

Op maandag 24 februari organiseert de gemeente een bijeenkomst om de voorkeursvariant toe te lichten. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de projectgroep en de aanwezige collegeleden. Aanmelden kan via www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster). De bijeenkomst begint om 19.30 uur (met inloop vanaf 19.10 uur) en vindt plaats in het gemeentehuis in Middenbeemster. Elke dinsdagmiddag is projectleider Roy Borst te vinden in Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2. Hier kunt u tussen 13 en 16 uur zonder afspraak binnenlopen.

Vervolg

Naar verwachting is de concept Dorpsontwikkelingsvisie in april klaar en op de website te bekijken. Hierna hebben inwoners en belanghebbenden twee weken de tijd om hun mening over de concept Dorpsontwikkelingsvisie te geven. Begin juni neemt de gemeenteraad met medeneming van de inspraakreacties een besluit op de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.