Algemene info over Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen worden gemaakt om aan te geven wat wel en niet mag op een bepaalde plaats in de gemeente. In een bestemmingsplan zijn regels opgenomen voor het gebruik van gronden en gebouwen en het bebouwen van de ruimte binnen de gemeente.

De hoofdlijnen van het beleid zijn uitgezet in ruimtelijke beleidsnota’s - de Structuurvisies – die bindend zijn voor de gemeente.

Voorontwerp-bestemmingsplannen

De eerste versies van een bestemmingsplan worden voorontwerp genoemd. Eigenlijk zijn dit werkversies. Dit is de fase waarin de inhoudelijke totstandkoming voorop staat en eindigt met het vooroverleg met de verschillende overheidsinstanties en eventuele inspraak door burgers. Een voorontwerp kan worden aangepast tot een volgend voorontwerp.

Ontwerp-bestemmingsplannen

Als het vooroverleg en de inspraak is afgerond en verwerkt, wordt een ontwerp volgens de wettelijke procedure ter inzage gelegd. Als een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd dan dient op grond van de wet op de inhoud van dat ontwerp geanticipeerd te worden. Een ontwerp-bestemmingsplan heeft dus een formele status.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Na verwerking van ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan treedt dan in principe na de beroepstermijn in werking. Voor een paar gebieden in de gemeente gelden nog oude bestemmingsplannen die niet digitaal beschikbaar zijn. Deze kunt u inzien in het gemeentehuis van Purmerend.

Uitwerkingsplan

In een bestemmingsplan kan met globale bestemmingen worden gewerkt. Deze geven dan de mogelijkheid om het bestemmingsplan op een later moment gedetailleerd uit te werken. Dat wordt een uitwerkingsplan genoemd. Bij een uitwerkingsplan wordt ook onderscheid gemaakt tussen een voorontwerp, een ontwerp en een vastgesteld uitwerkingsplan.

Wijzigingsplan

Een bestemmingsplan kan ook een bevoegdheid tot wijziging van een bepaalde bestemming geven Dat wordt dat een wijzigingsplan genoemd. Ook bij een wijzigingsplan wordt ook onderscheid gemaakt tussen een voorontwerp, een ontwerp en een vastgesteld wijzigingsplan.