Resultaten omnibusenquête Beemster bekend

In de gemeente Beemster is in 2017 voor de zevende keer sinds 2004 een omnibusenquête gehouden. Men kon de enquête dit keer zowel via internet als via de meegestuurde papieren vragenlijst invullen. De respons is 43% (647 respondenten). De meesten vulden de enquête op papier in.

Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten. Deze vindt u ook in het volledige rapport, dat u onderaan de pagina kunt downloaden. Wij willen bewoners die meewerkten aan de enquête hartelijk bedanken voor hun hulp.

Een 7,1 voor dienstverlening bij laatste contact
Twee derde van de inwoners van Beemster had de afgelopen 12 maanden contact met de gemeente. De laatste keer ging het in meer dan de helft van de gevallen om contact wegens paspoort, rijbewijs of uittreksel. Veruit het meeste contact (83%) vond plaats via een bezoek aan het gemeentehuis (61%) of via de telefoon (22%). De dienstverlening bij het laatste contact wordt beoordeeld met een 7,0. Contact via een bezoek (7,5) wordt beter beoordeeld dan telefonisch contact (6,6). Ten opzichte van 2015 zijn er geen verschillen. De helft van de inwoners bezocht het afgelopen jaar deze website. De bezoekers geven een 6,3 voor de website. 37% kan de gewenste informatie op de website makkelijk vinden, 20% kan de gezochte informatie moeilijk of zeer moeilijk vinden.

Bijna een derde weet van het bestaan van de Facebook-pagina van de gemeente Beemster. 5% van de inwoners volgt deze pagina. De belangrijkste bronnen voor het zoeken naar informatie over of van de gemeente zijn in volgorde van populariteit: het internet (53%), de website van de gemeente (42%) en de gemeentelijke informatierubriek in het huis-aan-huisblad Binnendijks (31%). Bewoners worden het liefst geïnformeerd door de gemeente via de gemeentelijke informatierubriek in het huis-aan-huisblad, per brief en per e-mail.

Bereidheid meedenken 69%, daadwerkelijke invloed op besluitvorming gemeente 12%
De inwoners van Beemster zijn bereid om mee te denken, maar zijn minder zeker over hun invloed op de besluitvorming en gehoor geven aan initiatieven. 69% onderschrijft de stelling ‘Ik ben bereid mee te denken over onderwerpen die mij of mijn woonomgeving aangaan’. Mannen zijn het meest bereid mee te denken en de leeftijdsgroep 65-plus het minst. 19% is het (helemaal) eens met de stelling ‘In Beemster zijn voldoende mogelijkheden om als inwoner met eigen initiatieven te komen’. De minste instemming (12%) is voor de stelling ‘Als inwoner heb ik daadwerkelijk invloed op de besluitvorming in de gemeente’. Met deze stelling is een derde het (helemaal) oneens.

Goede beoordeling voor Beemster als plaats om in te leven en prettig wonen in de buurt
Inwoners van Beemster geven hun gemeente als plaats om in te leven en de buurt beide het rapportcijfer 8,1. In vergelijk met 2015 is het oordeel over de gemeente iets gedaald (8,3). Het oordeel over de buurt is ongewijzigd. Sportvoorzieningen worden goed beoordeeld met een 7,5 en hoger dan in 2015 (7,2). Gezondheidsvoorzieningen worden ook goed beoordeeld (7,6). Het cultuuraanbod in de gemeente scoort een 7,2 en openluchtrecreatie een 6,9.

Helft voldoende informatie over wijzigingen in de buurt en een derde onvoldoende informatie
35% van de inwoners heeft te maken gehad met wijzigingen in de buurt. Hiervan vindt de helft dat zij voldoende informatie hebben gekregen, een derde vindt dit onvoldoende. 29% vindt dat zij voldoende gelegenheid hebben gehad om mee te praten. De informatie over wijzigingen in de buurt heeft men het vaakst per brief, huis-aan- huisblad of via een bijeenkomst ontvangen. 21% geeft aan niet te zijn geïnformeerd.

Inwoners van Beemster voelen zich zowel overdag als ’s avonds veilig in hun buurt
Voor de veiligheid overdag en ’s avonds geeft men respectievelijk een 8,7 en een 8,1. 1% van de inwoners vindt dat er veel criminaliteit is in de buurt. 51% ervaart (vrijwel) geen criminaliteit. Inbraak in /diefstal uit woningen wordt als meest voorkomend misdrijf genoemd (40%); 4% denkt dat dit vaak voorkomt en 36% denkt ‘soms’. Een deel van de inwoners werkt mee aan het verbeteren van de veiligheid in de buurt of is bereid dit te doen; 68% spreekt andere mensen aan op ongewenst gedrag of is hiertoe bereid. 14% loopt wel eens door de buurt om verdachte situaties te melden. 35% neemt deel aan Burgernet, 40% is bereid deel te nemen. In vergelijking met 2015 (30%) is de bereidheid om deel te nemen toegenomen. 24% neemt deel aan de WhatsApp-groep buurtpreventie.

Meeste overlast van te hard rijden, hondenpoep en parkeren
Evenals twee jaar geleden ervaren inwoners van Beemster vooral overlast van te hard rijden (42%), hondenpoep (22%) en parkeren (21%).

Oordeel verkeersveiligheid licht gedaald naar een 6,6
Het oordeel over de verkeersveiligheid is in vergelijking met 2015 (6,8) licht gedaald naar een 6,6. De inwoners geven aan dat ‘te hard rijden’ vaak voorkomt in de gemeente (57%). Over zes van de acht gevraagde verkeersaspecten is minstens de helft van de inwoners tevreden. Men is het meest tevreden over de straatverlichting (76%), het minst tevreden over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (45% tevreden) en de genomen verkeersmaatregelen (39% tevreden).

Staat van onderhoud openbare ruimte een 6,7
Inwoners van Beemster geven een ruim voldoende (6,7) voor de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Het oordeel is in vergelijking met 2015 niet gewijzigd. Van de verschillende aspecten van de openbare ruimte scoort het onderhoud van fietspaden het hoogst (6,7). Het onderhoud van het openbaar groen scoort nu een voldoende met een 6,3. In 2015 scoorde dit nog een 5,9. Net in 2015 is men ontevreden over de tijd die het duurt voordat dingen hersteld worden door de gemeente (5,8).

Tevredenheid over afvalinzameling
Van de vier aspecten van afvalinzameling is men het meest tevreden over afvalverwijdering via (rol-)containers; 83% is tevreden. Daarna volgt het functioneren van de milieustraat (75%), het ophalen van grofvuil (72%) en tot slot het inleveren of afhalen van plastic (62% tevreden).

Inzet duurzaamheid vooral door afval scheiden en zuinig omgaan met energie
Van de vier genoemde vormen van duurzaam gedrag (afval scheiden, zuinig omgaan met energie, gebruik van fiets en openbaar vervoer in plaats van de auto en zo min mogelijk afval produceren), worden afvalscheiding en energiebesparing het meest gedaan, door respectievelijk 76% en 72%. 47% maakt minder gebruik van de auto, en 33% produceert bewust zo min mogelijk afval. Vrouwen, ouderen en niet-werkenden vertonen vaker duurzaam gedrag. 55% woont in een woning die optimaal is geïsoleerd en 17% woont in een woning met zonnepanelen.

72% heeft ondersteuning bij hulpbehoevendheid, 29% heeft mantelzorg gegeven
72% is van mening dat er voldoende mensen om hen heen zijn om te helpen als zij langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt zijn. 22% is hier niet zeker van. 29% heeft de afgelopen twaalf maanden mantelzorg gegeven waarvan 21% nu nog steeds. 17% voelt

zich hierdoor (tamelijk) zwaar belast.

50% vrijwillige inzet
De helft van de respondenten zet zich vrijwillig in. Het vaakst zet men zich in voor de (sport)vereniging en de buurt, gevolgd door zorg voor familie /vrienden en hulp voor buren /hulpbehoevenden.

Centrum voor jeugd en gezin is bekend bij ouders
Het CJG biedt ouders ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Van de ouders is 73% bekend met het CJG. 39% van hen heeft er wel eens gebruik van gemaakt. Dat is 28% van alle ouders. Men waardeert het centrum met een 6,8.

Ruim voldoende voor speelvoorzieningen, en voldoende voor voorzieningen voor jongeren
Voor de speelvoorzieningen voor kinderen in Beemster geven ouders een ruim voldoende (7,0). De voorzieningen voor jongeren (zoals tiener- en jongerencentra en sportveldjes) krijgen gemiddeld een 6,1.

Arbeidsparticipatie 82%
82% van de inwoners tussen 18 en 65 jaar werkt minimaal 12 uur per week. De arbeidsparticipatie is ongewijzigd ten opzichte van 2015. De arbeidsparticipatie is onder mannen hoger (89%) dan onder vrouwen (75%) en hoger onder de jongste leeftijdsgroep (18-39 jaar). Van de werkende inwoners werkt ruim 20% in de eigen woonplaats. 48% werkt buiten de regio Zaanstreek-Waterland.

15% heeft moeite met rondkomen
15% van de inwoners geeft aan moeilijk of eerder moeilijk dan makkelijk rond te kunnen komen met het huishoudinkomen. Dat is niet veranderd ten opzichte van 2015.