Uitvoering werkzaamheden Algemene Begraafplaats

Dit jaar wordt groot onderhoud verricht aan de algemene begraafplaats in Middenbeemster.

Afgelopen najaar is het voorlopige ontwerp en het uitvoeringsplan tijdens een inloopavond in het gemeentehuis aan inwoners en betrokkenen getoond. Naar aanleiding van ingediende vragen, ideeën en opmerkingen via formulieren zijn aanpassingen verwerkt in het ontwerp. Degenen die een formulier hebben ingediend, zijn persoonlijk geïnformeerd over het uiteindelijke ontwerp en de definitieve uitvoeringsplannen. Met de mensen die hebben aangegeven zich in te willen inzetten als vrijwilliger om te helpen bij het onderhoud van de beplanting en het groen, nadat de werkzaamheden zijn afgerond vinden op dit moment gesprekken plaats.

Eind januari wordt begonnen met de eerste werkzaamheden; het kappen van een aantal bomen. In de periode februari tot mei wordt gewerkt aan de verharding, het groen en de overige inrichting van de begraafplaats. Tijdens begrafenissen worden de werkzaamheden stilgelegd. Verder zal er op worden toegezien dat de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor bezoekers worden verricht. Het volledig voorkomen van enige overlast is echter niet mogelijk, daarvoor wordt uw begrip gevraagd.

Voor vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de projectleider de heer J. Mak, via telefoonnummer 0299 452452.