Spreekrecht

Inspreken tijdens raads- en commissievergaderingen

Burgers kunnen in commissievergaderingen over alle agendapunten inspreken. Bij raadsvergaderingen kunnen burgers alleen inspreken over punten die niet op de agenda staan en over agendapunten waarover men tijdens commissievergaderingen niet heeft kunnen inspreken. Als u van het inspreekrecht gebruik wilt maken dan moet zich vóór de vergadering bij de griffier melden. Het verdient aanbeveling om dat ruim van te voren te doen. De spreektijd is maximaal 5 minuten. De voorzitter kan dit bekorten als er veel insprekers bij hetzelfde agendapunt of onderwerp zijn.

Aandachtspunten bij spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan insprekers op volgorde van aanmelding. Hierbij kan van de volgorde afgeweken worden als dit in het belang is van de orde van de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inspreker. Het woord kan niet worden gevoerd over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan.
  • Over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Als een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Als u hierover vragen heeft of u wilt zich aanmelden voor het spreekrecht, dan kunt u een mail sturen aan griffier@beemster.net