College biedt gemeenteraad concept-begroting aan

Het college heeft de concept-begroting 2015-2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Inhoudelijk is deze programmabegroting in lijn met het coalitieakkoord en het collegeprogramma.

Het betreft de eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode, maar ook de eerste begroting die gebaseerd is op de samenwerking met de gemeente Purmerend.

Deze bestuursperiode staat voor een belangrijk deel in het teken van de verantwoordelijkheden die de gemeente overgedragen krijgt van het Rijk. Verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg, voor de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen (die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen) en voor mensen met een (arbeids) beperking. Deze onderdelen zijn allemaal verwerkt in het programma ‘De Beemster samenleving’. Dit programma beslaat een groot deel van de begroting. De lasten van dit programma bedragen circa € 8,0 miljoen euro, dit is 44% van de begroting. Uitgangspunt is dat alle taken die de gemeente van het Rijk overgedragen krijgt, binnen het budget uitgevoerd moeten worden. Wel wordt rekening gehouden met het risico dat het budget niet toereikend is. De algemene reserve is groot genoeg om dit risico op te vangen.

De begroting 2015-2018 laat voor de jaren 2016-2018 zonder aanvullende maatregelen een niet-sluitende begroting zien. Om de begroting structureel sluitend te maken, wordt de gemeenteraad een dekkingsplan voorgelegd. Als de gemeenteraad instemt met deze voorstellen, is de begroting de komende jaren sluitend: in 2015 met € 985.675, in 2016 met € 84.422, in 2017 met € 178.352 en in 2018 met € 121.088. Het jaar 2015 sluit af met een groot overschot op de begroting, in verband met incidentele inkomsten als gevolg van de verkoop van het laatste deel van aandelen NUON.

Het college stelt de gemeenteraad voor de programmabegroting 2015-2018 vast te stellen en het voorgestelde dekkingsplan over te nemen om daarmee de begroting structureel sluitend te maken.

Op 11 november 2014 praat de gemeenteraad over de concept-begroting. De vergadering vindt plaats vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster.